Общи условия

Този уебсайт се притежава и администрира от Елиттур ООД и се предоставя на Ваше разположение с рекламна и информационна цел.

Информацията, предоставена в интернет страницата www.elitetoursbg.com  редовно се проверява и актуализира. Въпреки това  e възможно  част от публикуваните в сайта данни да са били променени  или допълнени, поради което в настоящия момент да не са актуални. Елиттур ООД не носи отговорност за пълнотата и безпроблемния достъп до информацията, публикувана на този интернет-сайт,в случаите, когато е получена от външни сайтове и други източници, несвързани с агенцията. Изнесената на сайта на фирмата информация не трябва да се възприема като отправена оферта за сключване на сделка или договор.

Достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на Елиттур ООД или оторизираните агенти. Препоръчваме Ви да се свържете с нас на посочените е-mail адреси и телефони или на място в офисите ни за препотвърждение на публикуваната информация.

www.elitetoursbg.com  е предназначен да бъде приет от Вас без промяна на условията и договореностите в него. Употребата му от Ваша страна представлява съгласието Ви с всички условия и уговорки в него.

Условия за резервация при нас:

КЛИЕНТЪТ възлага, а ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да достави съответната туристическа услуга като посредник за продажба на продуктите на  Der Tour, Meiеr’s Weltreisen, TUI, ITS, Tjareborg, Jahn Reisen . За резервации на услуги извън тези каталози туроператорът запознава клиента допълнително с условията и анулациите.

За завършване на резервация е необходимо внасяне на капаро в размер на 50 % от общата сума по резервацията. Заплаща  се в деня на подписване на договора. Останалата част  от  дължимата сума трябва да се плати най-късно 20 дни преди датата на заминаване, когато се получават и ваучерите!

Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява.

При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от пътуване се съблюдава датата на направената  анулация  и независимо от причините, които са довели до нея, стандартните санкциите са следните:

Срок на анулацията - важи за на продуктите на немските туроператори Der Tour, Meir’s Weltreisen, TUI, ITS, Tjareborg, Jahn Reisen

Санкция - % върху цената на пътуването

До 42-ия ден преди пътуването

20%

От 41-ия до 30-ия ден преди пътуването

35%

От 29-ия до 22-ия  ден преди пътуването

45%

От 21-ия до 15-ия  ден преди пътуването 55%

От 14-ия до 7-ия  ден преди пътуването

75%

От 6-ия ден 

85%

ТУРОПЕРАТОРЪТ специално информира клиента за случаите на резервации, чийто анулационни условия не съвпадат с горе посочените. В случаите, когато  размерът на анулациите е по-голям от внесения депозит, потребителят / клиентът дължи на туроператора разликата между дължимите анулации и внесения депозит.

Изготвянето на визата и всички свързани разходи НЕ са включени в крайната цена на услугите и са задължение на клиента. При желание от страна  на клиента Елиттур може  да съдейства за издаването на визи срещу такса от 20 Евро на човек на виза.

Всички искове от страна на клиента се предявяват в писмен вид, адресирани до съответния немски туроператор до 7 дни след приключване на пътуването на немски или английски език, а Елиттур като посредник се задължава да придвижи оплакването до ответната страна и да следи за неговото навременно разглеждане.

Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

Туроператорът не носи отговорност пред потребителя / клиента в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:

*  Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на потребителя.

*  Загуба или повреда на багажа по време на пътуване, загуба на документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела.

*  Отказ на упълномощените органи да издадат виза на потребителя / клиента

 *  Недопускане от страна на митническите и гранични служби потребителят / клиента да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

*  При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

* действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.